encncnidesvi

[Tình trạng nội địa của Corona 19] 179 nhà tiên tri mới, 7313 tổng số người chết, 50 người chết, 4.482 người (62,8%) liên quan đến Shinchon Land Shinto 6.462 người (90%) ở Daegu-Gyeongbuk

2020-03-08 23:45:06

encncnidesvi